Privacydocument

_________________________________________________________________________________________

Waarom een privacyreglement

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze (VBAG)en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op de werkzaamheden binnen Therapie Vrijzijn. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor Therapie Vrijzijn persoonsgegevens vastlegt. Het waarborgen van de privacy van cliënten is uiterst belangrijk. In dit privacyreglement leest u welke informatie Therapie Vrijzijn verzamelt en hoe deze informatie gebruik wordt.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Therapie Vrijzijn een dossier

aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die Therapie Vrijzijn, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Therapie Vrijzijn spant zich in uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw therapeut, zijn supervisor en beoordelaar hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.

Uw therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming tenzij dit wettelijk anders is bepaald.
  • Voor het gebruik van waarneming tijdens afwezigheid van de therapeut.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat onze administrateur een factuur kan opstellen.

Als wij om andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Therapie Vrijzijn heeft een verwerkersovereenkomst met Transip die de hosting van de website en het mail contact mogelijk maken. Het email adres wordt bewaard tot 6 weken na afronding van de begeleiding, dit dient het doel om te evalueren en verbeteren.